Sukupuolen moninaisuus

Suuri osa ihmisistä kokee olevansa naisia tai miehiä. Niin sanotusta sukupuolienemmistöstä puhuttaessa käytetään termiä cissukupuolinen. Osa kokee olevansa molempia, osa kenties hiukan molempia ja osan kokemus ei mahdu näihin kahteen kategoriaan. Voi myös olla, että ihmisellä ei ole kokemusta sukupuolesta lainkaan vaan hän on sukupuoleton. Sukupuoli on moninainen ilmiö, jota voidaan tarkastella useista eri näkökulmista. Sukupuolta ensisijaisesti määrittävä tekijä tulisi olla ihmisen oma kokemus itsestään: mitä itse tunnen olevani.

Sukupuolen moninaisuus termillä pyritään kyseenalaistamaan mustavalkoinen oletus siitä, kuinka sukupuolia on vain kaksi. Lisäksi sen avulla halutaan herättää keskustelua mieheydestä tai naiseudesta ja siitä, mitä nämä sanat merkitsevät ja kuinka omaa sukupuoli-identiteettiä on vapaus ilmaista.

Sukupuolen moninaisuus voi olla kehollista tai biologista, kuten esimerkiksi intersukupuolisuudessa. Ihmisellä on jo kromosomitasolla monia eri ilmenemismuotoja, eikä vain kaksi kuten usein luullaan. Moninaisuus voi koskea sukupuolen ilmaisua, tarvetta ja vapautta ilmaista niin feminiinisiksi ja/tai maskuliinisiksi määriteltäviä piirteitään. Myös sukupuoli-identiteetti, sen kokemus ja sanoittaminen on moninainen. Tutustu aihetta käsittelevään sarjakuvaan ja aiheeseen lisää täällä.

Sukupuolinormit

Sukupuolinormit ovat käsityksiä, jotka rajaavat sitä, mitä pidetään sopivana eri sukupuolille. Sukupuolinormit vaikuttavat muun muassa tilojen, toiminnan ja sosiaalisuuden sukupuolittumiseen. Ne aiheuttavat erilaisia odotuksia sen mukaan, mitä sukupuolta ihmisten oletetaan edustavan; tytöiltä odotetaan herkkyyttä, kiltteyttä ja ulkonäkökeskeisyyttä, pojilta puolestaan rohkeutta, kilpailullisuutta ja kykyä peittää tiettyjä tunteita. Sukupuolinormit aiheuttavat myös käsityksen, että olisi olemassa erikseen tyttöjen ja poikien värit tai miesten ja naisten ammatit. Sukupuolinormien yksi yleisimmistä harhakäsityksistä on se, että seksissä tytöt antavat ja pojat ottavat.

Sukupuolinormi on mukana kaikissa tilanteissa, joissa ihmiset kohtaavat. Siitä seuraa odotus, jonka mukaan ihmisen on käyttäydyttävä sukupuolelleen ”tyypillisellä” tavalla: feminiinisyyttä ja maskuliinisuutta ilmaistaan aina tietyllä tavalla. Normit tuottavat myös ahtaita rooliodotuksia, esimerkiksi miesten ja naisten kiinnostuksen kohteista, sosiaalisista tehtävistä tai vaikka seksuaalisuudesta.

Sukupuolen ilmaisu

Sukupuolen ilmaisu liittyy olemukseen, pukeutumiseen, kehonkieleen, eleisiin ja kielelliseen ilmaisuun, joilla ihminen ilmaisee sukupuoltaan ulospäin. Sukupuolen ilmaisu on aina yksilöllistä, mutta silti joutua ristiriitaan ympäristön odotusten kanssa. Silloin seurauksena voi olla kiusaamista ja syrjintää.

Tiukka sukupuolijärjestelmä on karsinut kaikilta ominaisuuksia, joita pidetään tietylle sukupuolelle sopimattomana. Tyypillinen esimerkki tästä on se vahingollinen käsitys, ettei poika tai mies saisi itkeä. Kaikilla on sukupuolesta riippumatta maskuliinisia ja feminiinisiä puolia ja niiden ilmaisemisen tulisi olla turvallista. Sukupuoli ei määritä sitä onko herkkä vai riehakas. Eri sukupuolten välisiin suhteisiin vaikuttaa vahvasti myös heteronormi, josta voi lukea enemmän artikkelissa Seksuaalisen suuntautumisen moninaisuus.

Sukupuolivähemmistöt

Sukupuolen moninaisuus ei ole pelkästään sukupuolivähemmistöjä kuvaava termi. Jokainen ihminen ilmentää omaa sukupuoli-identiteettiä omalla tavallaan. Sanalla sukupuolivähemmistö viitataan yleensä transihmisiin, kuten transsukupuolisiin, transvestiitteihin ja muunsukupuolisiin sekä intersukupuolisiin. Lisää tietoa aiheesta löytää Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksen nettisivuilta.

Moninaisuuteen liittyvät käsitteet ja termit elävät ja muuttuvat ajan kanssa. Tulkintoja ja kokemuksia eri termeistä on aina useampia ja ne kehittyvät ajan kanssa.

Transfobia

Transfobia on vihaa, pelkoa, inhoa, vastenmielisyyttä tai syrjintää transihmisiä tai transihmisyyttä kohtaan. Transfobinen käyttäytyminen voi ilmetä syrjintänä tai jopa viharikoksena. Transfobia ei ole varsinainen fobia, vaan se on pikemminkin verrattavissa seksismin ja rasismin kaltaisiin ilmiöihin. Jos omaa transfobisia ajatuksia tai asenteita, on hyvä voida puhua niistä jonkun asiaa tuntevan turvallisen aikuisen kanssa. Sukupuolen moninaisuuden osaamiskeskuksella on ryhmätoimintaa suunnattuna myös transihmisten läheisille ja omaisille.

Sukupuolenkorjaus(hoito)

Sukupuolenkorjaus(hoito) tarkoittaa sitä, että ihminen saa hoitoa kehodysforiaan. Kehodysforialla tarkoitetaan kehon ja kehollisen kokemuksen ristiriitaa, vierauden tunnetta omaa kehoa tai joitakin sen piirteitä kohtaan. Joskus asiasta käytetään virheellistä ilmaisua “sukupuolenvaihdosleikkaus”, mutta tämä ei kuvaa prossessin todellista tarkoitusta eikä lähtökohtia.

Hoito tai sen tavoite voi olla esimerkiksi hormonihoidon ja kirurgian keinoin saada keho vastaamaan omaa kehonkuvaa tai ei-toivottujen sukupuolen kehollisten piirteiden lieventäminen ja poistaminen. Esimerkiksi rintojen poistaminen voi olla tällainen hoitotoimenpide.

Kaikki sukupuolivähemmistöön kuuluvat eivät tahdo tai toivo minkäänlaista hormonaalista- tai kirurgista hoitoa. Osa kokee itselleen tärkeäksi vain saada sukupuoli-identiteetilleen juridisen vahvistuksen. Tämä tarkoittaa sitä, että yksilöä koskeviin henkilötietoihin päivitetään yksilön sukupuoli-identiteetti vastaamaan hänen omaa kokemustaan.

Huolimatta siitä, hakeutuuko ihminen sukupuolenkorjausprosessiin vai ei, on tärkeää, että ihminen tulee kohdatuksi ja arvostetuksi siinä sukupuolessa, johon hän itse itsensä määrittelee. Tukea ja lisää tietoa aiheesta löydät myös Sinuiksi-hankkeen nettisivuilta.