Lapsikohteisuuden kohtaaminen -koulutus 8.-9.12.2022.

Lapsikohteisuuden kohtaaminen -koulutus tarjoaa tietoa ja menetelmiä työskentelyyn asiakkaiden kanssa, joilla on lapsikohteista kiinnostusta. Lapsikohteisella seksuaalisuudella tarkoitetaan taipumusta, jossa henkilön seksuaaliset ja/tai romanttiset ajatukset, mielikuvat ja halut kohdistuvat pääsääntöisesti itseä huomattavasti nuorempiin lapsiin tai nuoriin. Sexpo-säätiön SeriE-hanke on tarjonnut vuodesta 2018 lähtien tukea henkilöille, joiden seksuaalinen tai romanttinen kiinnostus kohdistuu lapsiin. SeriE:n maksuttomaan matalan kynnyksen tukipalveluun on mahdollista hakeutua nimettömästi. Toiminnalla pyritään ennaltaehkäisemään lapsiin ja nuoriin kohdistuvia seksuaalirikoksia.

Sexpon Lapsikohteisuuden kohtaaminen -koulutus on ennen järjestetty nimellä Pedofiili asiakkaana.

– Arkipuheessa sana pedofiili liitetään usein virheellisesti henkilöön, joka on tehnyt lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen. Suurin osa ihmisistä, jotka kokevat lapsikohteista seksuaalista tai romanttista kiinnostusta eivät koskaan toteuta mieltymystään lapsiin kohdistuvina tekoina. Lapsikohteinen kiinnostus voi olla osa henkilön seksuaalisuutta ilman, että tämä tekee mitään vahingollista tai laitonta. Näiden syiden vuoksi halusimme päivittää koulutuksen nimen, kertoo Sexpon koulutussuunnittelija Johanna Kotaniemi.

Kouluttajina alan asiantuntijoita

Lapsikohteisuuden kohtaaminen -koulutuksen luennoitsijat ovat seksologian, terapiatyön ja rikosseuraamusalan kokeneita asiantuntijoita.

– Tulen tarjoamaan puheenvuorossani tietoa, joka vähentää ennakkoluuloja ja rakentaa luottamusta turvalliseen terapeuttiseen työskentelyyn henkilön kanssa, jonka seksuaalinen kiinnostus kohdistuu alaikäisiin, kertoo Jussi Nissinen, joka on yksi koulutuksen luennoitsijoista.

Nissinen on työskennellyt yli 20 vuotta lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn parissa, tutustunut aihetta käsittelevään tutkimustietoon ja kouluttanut aiheesta. Hän on toiminut kriminaalihuollon tukisäätiön ja Sexpo-säätiön yhteisen SeriE-hankkeen yhtenä alullepanijana.

Kaksipäiväisen koulutuksen toisen päivän puhujakaartiin lukeutuu Nissisen lisäksi vankilapsykologi Mikko Ylipekka. Ylipekka on työskennellyt Rikosseuraamuslaitoksessa vuodesta 2008 lähtien ja on työssään arvioinut seksuaalirikoksesta tuomittujen uusimisriskiä ylläpitäviä tekijöitä, suunnitellut tuomituille uusimisriskiä madaltavia toimintoja tuomion ajalle ja toteuttanut näitä toimintoja psykologina ja eri toimintaohjelmien ohjaajana.

– Puheenvuorossani tulen kertomaan seksuaalirikoksen uusimisriskiä ennustavista tekijöistä. Luento tarjoaa vastauksia siihen, mihin tekijöihin interventiot kannattaa kohdistaa, jotta uusimisriskiin voidaan vaikuttaa mahdollisimman tehokkaasti. Lisäksi tuon esille, millaista kuntoutus vankiloissa käytännössä Suomessa on, ja millaisia kuntoutuksellisia tarpeita tuomituilla tavallisesti esiintyy siviiliin palatessaan, kertoo Ylipekka.

Mitä lapsikohteisuus on?

Lapsikohteisella seksuaalisuudella tarkoitetaan taipumusta, jossa henkilön seksuaaliset ja/tai romanttiset ajatukset, mielikuvat ja halut kohdistuvat pääsääntöisesti itseä huomattavasti nuorempiin lapsiin tai nuoriin. Suurin osa tunnistaa lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksensa teini-ikäisenä, mutta siitä voi tulla tietoiseksi myös aiemmin tai myöhemmin. Nykytiedon valossa lapsikohteisuus on melko pysyvä osa sitä kokevien henkilöiden seksuaalisuutta. Monet lapsikohteiset henkilöt kokevat romanttista tai seksuaalista kiinnostusta myös aikuisiin tai omanikäisiin nuoriin.

Tutkimuksissa on havaittu, että lapsiin kohdistuvaa seksuaalista kiinnostusta on vähintään kahdella prosentilla miehistä. Suomen väestöstä kaksi prosenttia tarkoittaa noin 40 000 miestä. Lapsikohteisuuden esiintyvyyttä on tutkittu lähinnä miesten keskuudessa, mutta lapsikohteista seksuaalista kiinnostusta voi kokea kuka vain sukupuolesta ja seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Mikään seksuaalinen tai romanttinen mieltymys itsessään ei ole vahingollinen, eikä suurin osa seksuaalisuudeltaan lapsikohteisista henkilöistä toteuta mieltymystään lapsiin kohdistuvina tekoina. Lapsikohteinen kiinnostus voi olla osa henkilön seksuaalisuutta ilman, että tämä tekee mitään vahingollista tai laitonta.

Kenelle koulutus on suunnattu?

Lapsikohteisuuden kohtaaminen -koulutus on suunnattu sosiaali-, terveys- ja kasvatus- sekä rikosseuraamusalan alan ammattilaisille, muille kriisi- ja auttamistyötä tekeville sekä läheisille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Koulutuksessa tarkastellaan lapsikohteista seksuaalisuutta ilmiönä, paneudutaan ennaltaehkäisevän työn käytäntöihin, tutustutaan terapeuttisiin menetelmiin ja saadaan tietoa seksuaalirikoksista. Koulutus järjestetään 8.-9.12.2022 hybridimuotoisena.