Seksologinen työ on sosionomien hiljaista arkea

– Jopa 80 prosenttia sosionomeista kertoi tarvitsevansa seksologista osaamista runsaasti tai melko runsaasti. Seksologista osaamista tarvittiin työssä monipuolisesti. Tarpeita oli muun muassa sateenkaarevissa teemoissa ja erityisesti sukupuolen moninaisuudessa, kertoo Sexpon vastaava seksuaalineuvoja Sari Hälinen.

Sosionomeilla oli puutteita erityisesti sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä tiedoissa, mutta myös seksuaalisuuteen kohdistuvan väkivallan ja erityisryhmissä olevien ihmisten seksuaalisuuden tiedoissa.

Nämä tarpeet kävivät ilmi, kun Hälinen selvitti sosionomeilta heidän osaamistaan seksologisissa teemoissa. Kysely oli osa hänen sosionomiopintojaan Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Hälinen halusi selvittää millaisia rakenteellisia muutoksia sosionomien työkentällä pitäisi tapahtua, jotta ihmiset saisivat helpommin apua ja tukea seksuaalisuuden teemoihin.

Seksuaalisuuden teemoja ei käsitellä tarpeeksi peruskoulutuksessa

 

Sosionomien seksologinen osaaminen -kysely n=240, asteikko 1 = vähäistä, 5 = riittävän hyvä 76 % vastaajista arvioi tarvitsevansa seksuaalisuuteen, ihmissuhteisiin ja sukupuoliin liittyvää osaamista melko runsaasti tai runsaasti 57,5 % arvioi oman seksologisen osaamisen olevan melko hyvää (arvio 4) 30 % ei hyvää - ei huonoa (arvio 3) 14 % riittävän hyvä (arvio 5 ) Sosionomit hyötyisivät: - tiedosta mihin jatkoonohjata asiakas (54 %) - mahdollisuudesta konsultoida työpaikalla olevaa kollegaa, jolla on seksologista osaamista (49 %) - moniammatillisen tiimin osaamisesta, jonka saa kokoon nopeasti (47 %) Seksologisten teemojen koulutusvastuu, n=238 61,8 % sosionomin peruskoulutus 58,4 % työnanatajan pitäisi antaa koulutukseen työaikaa 56,7 % työnantajan pitäisi maksaa koulutus 50,8 % sosionomien vapaavalintaiset opinnot Koetko, että olet tarvinnyt työssäsi seksuaalisuuden, sukupuolisuuden ja ihmissuhteisiin liittyvää osaamista? - päivittäin 14,6 % - viikoittain 37,9 % - kuukausittain 26,3 % - joitakin kertoja vuodessa 18,3 % - harvemmin kuin joitakin kertoja vuodessa 2,9 %

– Moni vastaajista koki, että jokaisella sosionomilla pitäisi olla perustiedot hallussa, sillä koskaan ei tiedä milloin niitä voi tarvita.

Hälisen mukaan kaikkien osapuolten etu on, ettei työntekijän tarvitse mennä seksuaalisuuden aiheissa liikaa mutu-tuntumalla. Kyseessä on merkittävä mutta hyvin herkkä ihmisyyteen liittyvä osa-alue.

-Sosionomit kaipaavat seksuaalisuuden aiheita peruskoulutukseen. Jokaisella ammattikorkeakoululla on mahdollisuus tarjota seksuaalisuuteen liittyviä opintoja niin tahtoessaan.

Näin ei kuitenkaan vastausten perusteella ole:
– Kyselyssä moni sosionomi kertoi ettei omissa perusopinnoissa seksuaalisuuden aiheita käsitelty lainkaan. Samaan aikaan miltei 62 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että seksuaalisuuteen liittyvät perustiedot pitäisi sisältyä sosionomikoulutukseen.

 

 

Lisäkoulutusta seksologisiin teemoihin kaivataan

Työnantajien vastuuta korostettiin erityisesti seksologisten täydennyskoulutusten mahdollistajina.

-Seksologia ei ole vain ohimenevä koulutuksellinen trendi tai ilmiö, vaan ihmisyydessä oleva, pysyvä ja elävä asia. Kyselyyn vastaajista 11 prosenttia oli saanut seksologisiin aiheisiin liittyvää lisäkoulutusta.

Hälisen mukaan teeman tärkeys työarjessa on noteerattu ja koulutuksen hyötyä arvostetaan, sillä lähes 60 prosenttia vastaajista oli harkinnut seksologisiin opintoihin hakeutumista.

Kyselytutkimukseen osallistui peräti 240 sosionomia.

Kyselyssä kysyttiin mm. miten vastaajat arvioivat osaamistaan seksologisissa teemoissa, millaisissa aiheissa he olisivat tarvinneet apua ja tukea sekä mikä heitä auttaisi tässä työssä. Lisäksi heiltä kysyttiin, kenelle seksologiaan liittyvien koulutusten järjestäminen sosionomien mielestä kuuluisi.

Lisätietoja kyselystä: Sari Hälinen, sari.halinen@sexpo.fi, p. 050 598 1268